Не покладайте надій на дощі і добрива

Цієї весни дуже великий дисбаланс системи грунт-рослина-навколишнє середовище, основними чинниками якого є холодна затяжна весна і нестача вологи на глибині 15-20 см. Хто проігнорує ці факти і працюватиме «як завжди», може зіткнутися із неврожайним роком, і торішні 30 ц/га пшениці здадуться подарунком долі. Пам’ятайте, що ми граємо на чужій території. В умовах змін не враховувати особливості грунту, рослин і клімату дуже небезпечно, навіть на наших грунтах. Питання полягає у розумінні суті грунтових процесів.

У цих умовах, завдання №1 — отримати дружні потуж­ні сходи, а №2 — забезпечити гармонійний розвиток та інтен­сивний ріст рослини до змикан­ня рядків. Це добре знають бу- ряководи, які вкладають значні кошти в гектар і тому мусять бути уважними до рослини, але в цьому році всі інші культури потребують такої ж уваги.

Олександр Чернецький, Євген Цвіркун

(Початок у №3, №5, №6 «Агробізнесу Сьогодні» 2012 р.)

Про вологу

Торік у багатьох регіонах площі, заряджені «по повній» мінеральними добривами, дали ті ж самі 20-30 ц пшениці, що і площі, які взагалі не удо­брювалися. А причина була у відсутності вологи. Цьогоріч ситуація складніша, оскіль­ки волога відсутня у кореневій зоні, плюс низькі температу­ри в період формування коре­невої системи й інтенсивного наростання первинної вегета­тивної маси, та затяжний пе­ріод низьких температур. У на­роді говорять: «Весною діжка води — ложка болота, восени ложка води — діжка болота». У цій народній мудрості — досвід поколінь. Весняні дощі не мо­жуть забезпечити грунт воло­гою, причиною тому є різни­ця температур між грунтом і повітрям, волога верхніх ша­рів грунту інтенсивно випаро­вується і грунтово-повітряний баланс становить 5 мм опа­дів, тобто 50 т води на гектар, що означає: опади менше 5 мм не накопичуються у грунті.

Квітневі опади, які були до­сить рясними в деяких регіо­нах України, на перший погляд,

ставлять під сумнів наведене вище, але насправді вони ста­нуть підтвердженням наших слів. Щоб у цьому переконати­ся, у період, коли трактор зможе вийти в поле, розкопайте грунт на глибину 50 см і виміряй­те кількість вологи в кожному 10-сантиметровому шарі грун­ту. Ви побачите різницю між ва­шою уявою і дійсністю. А у тих регіонах, де опадів не було, кар­тина буде критичніша.

Про хвороби і бур’яни

Актуальною проблемою, яка незабаром з’явиться, бу­дуть хвороби і бур’яни. Волога сконцентрована тільки у верх­ньому шарі, через те, що утри­муються низькі температури, прогрівання грунту відбуваєть­ся дуже повільно — а це ідеаль­ні умови для грибкових хвороб, які спровокують спалах. Про­труйники, навіть добрі, не змо­жуть «тримати вічно», і тут без фунгіцидного захисту одно­значно на врожай не надійте­ся. Ті ж самі умови сприятливі і для бур’яну, він прекрасно по­чувається при низьких темпе­ратурах, а от культурній рослині в таких умовах найменш ком­фортно.

Про шкідників

Сам метелик не шкодить, шкоди завдає личинка 2-3 віку, яка зараз знаходиться у грун­ті. Личинки холоднокровні, ін­тенсивність їх росту залежить від температури. Чим холодні­ше, тим довше личинки зали­шатимуться у грунті і тим довше вони їстимуть. У цьому випад­ку інтенсивність наростання ко­реня відіграє визначальну роль: чим інтенсивніше наростати­ме коренева система, тим шко- дочинність личинок буде мен­ша. В умовах холодної затяжної весни швидкість наростання ко­реневої системи набуває ви­значального значення при зви­чайній заселеності грунтових шкідників. Добовий приріст ко­реневих волосків повинен зна­чно перевищувати кількість знищених волосків, у цьому ви­падку вплив грунтових шкідни­ків на врожай буде незначним.

Про стрес

Дуже актуальний наразі є за­хист озимини від бур’яну. Розви­ток хвороб, затяжна весна, малий запас вологи в грунті вимагають застосування гербіцидів і фунгі­цидів у ранні терміни. Але має­
мо і протипоказання: у зв’язку із погодою відсутній інтенсивний ріст культури, а ми ще до всього цього зробимо пестицидне на­вантаження. І в цих умовах знят­тя стресу відіграє величезну роль. Обов’язково пам’ятайте про те, що озимина має бути розкущена на момент внесення пестицидів, інакше потрібно чекати відпо­відної фази розвитку, при цьому втрачаючи врожай, оскільки хво­роби і бур’яни пригнічуватимуть її і забиратимуть вологу. Зняття стресу в ранніх фазах розвитку через холодну весну цього року дуже актуальне, оскільки пра­цювати гербіцидами і фунгіци­дами доведеться на ранніх стаді­ях розвитку рослини, коли вона дуже вразлива до хімічних обро­бок. У цей період для неї надзви­чайно важлива допомога з нашо­го боку.

Така сама проблема буде і на ярих культурах, особливо на буряках. Сіяти буряки нама­гатимуться якомога раніше (до­бре, що вони стійкі до цвітухи), у добрих господарів вони будуть посіяні до 20 квітня, щоб забез­печити 180 днів вегетації. Відра­зу після сходів проводитиметься гербіцидний захист. Спеціалісти знають, що кожна обробка гер­біцидами затримує ріст буряків на 7-10 днів, а чим холодніша погода, затримка буде більшою. У період сходів стимуляція роз­витку кореневої системи, під­силення і забезпечення елемен­тами живлення та необхідними мікроорганізмами в цьому році матиме визначне значення для отримання урожаю. Поки є краплина вологи, рослина, яка сформує основну кореневу сис­тему, виграє на врожайності.

Групи культурТермін застосуванняНа що впливає
Зернові
та зернобобові
Протруєння
Сходи
Кінець кущення-початок виходу в трубку, формування першого справжнього листа
Стимулювання проростання (дружність сходів)
Формування потужної вторинної кореневої системи, активізація фотосинтезу та кущення
Кількість квіток у репродуктивних органах (колосі, бобу, качані) та оптимізація водоспоживання рослин
Технічні та олійніСходи
3-5 справжніх листів
Гілкування у ріпаку
Формування потужної кореневої системи, активіза­ція фотосинтезу
Оптимізація водоспоживання рослин, стимулювання розвитку листової поверхні
Кількість бокових гілок
Овочі та картопляРозсадний період, або період сходів
Бутонізація
Формування продуктив­них органів
Формування потужної кореневої системи, активі­зація фотосинтезу. Вироблення стійкості до стрес- факторів (пересадка, засуха, низькі температури)
Кількість квіток, ріст клубнів у картоплі, оптимізація водоспоживання рослин
Товарна якість продукції, зменшення вмісту нітратів та нітритів
У бакових сумішах із пестицидамиЗгідно з технологією захисту рослинЗняття фітотоксичного впливу на основну культуру
Відновлення ро­дючості ґрунтуВосени за температури не нижче + 80СВідновлення популяцій ґрунтових мікроорганізмів, деструктеризація органічних решток, накопичення макро- і мікроелементів, оструктурення ґрунту
Про технологію «Отримання Врожаю в Умовах Стресу»

Бажання рослини вижити сильніше, ніж наше прагнення

отримати врожай, і тут головне завдання — не нашкодити. Тому цьогоріч дбайливий агра­рій — не той, хто внесе по 500 кг добрив на гектар і проведе всі хімічні захисти, а той, хто вміло використає потенціал природи і заплатить тільки за те, що до­бавить врожаю.

Цього року основне завдан­ня виробника полягає у тому, аби не дати поживу, а зробити її доступною рослині. Під по­живою ми розуміємо не хіміч­ні добрива в формі солей (сухі чи рідкі), які при недостатній вологості і низькій активності мікроорганізмів будуть недо­ступні рослині, а поживу грунту і навколишнього середовища. Яким чином господар розв’яже цю задачу, вирішувати йому. Ми пропонуємо свій варіант — технологію «Отримання Вро­жаю в Умовах Стресу» на основі продукту ЯРОС, який спеціаль­но розроблений для ведення рослинництва в екстремальних умовах.

ЯРОС — це системний про­дукт, який, не втручаючись у саму рослину, забезпечить її здатність до саморегуляції у складних погодних умовах, що дасть змогу рослині стати стій­кішою до хвороб, шкідників, недостатньої вологості і низь­ких температур. Ми не можемо змінити погоду, але з допомо­гою ЯРОСу забезпечимо росли­ні здатність адекватно реагува­ти на конкретні погодні умови,
цим самим створюючи фунда­мент для повноцінного росту рослини, що є основою врожаю. Таку здатність ЯРОСу не може замінити ні один з існуючих продуктів. Саме це і назива­ється гармонізацією зв’язків: рослина-грунт-навколишнє се­редовище. Рослина міцніше закріпиться кореневими во­лосками за землю, сформує ко­реневу систему і наростить на­земну частину.

ЯРОС повністю зніме фі- тотоксичність, стимулює на­ростання кореневої системи і забезпечить сходи макро- і мі­кроелементами, які він містить в органічних формах, що зна­чно пришвидшить наростання вегетативної маси, але в гар­монії із розвитком кореневої системи, тобто спочатку буде формуватися коренева систе­ма, здатна забезпечити швид­кий ріст наземної частини. За­стосування ЯРОСу в період сходів підвищить урожайність за рахунок сформованої коре­невої системи; більше коре­невих волосків — більше воло­ги візьме рослина і менше піде в повітря.

ЯРОС це робить завдяки комплексу мікро-, макроеле­ментів, природних стимуля­торів, гумінових кислот і мі­крофлори, кожна бактерія якої важлива так само, як і решта компонентів для забезпечення потужного травостою на розга­луженій кореневій системі.

Про екологічність

ЯРОС природного походжен­ня, безпечний для людини та на­вколишнього середовища. За­стосовується для вирощування органічної продукції.

Про економіку

При розрахунках вартості технології використовуйте спів­відношення:

7 л/га ЯРОС = 100 кг NPK

Про сою

Цього року будьте уважні до сої. Обробіть насіння про­труйником із ЯРОСом, ниніш­ньої весни невідомо, скіль­ки насінині доведеться чекати необхідної суми температур. Щоб прорости, вона має бути захищена від грибків і містити у собі компоненти ЯРОСу, які підсилюють енергію пророс­тання, аби у насінини виста­чило сили винести сім’ядолю у несприятливих умовах. Отри­мавши сходи, обробіть ЯРО- Сом, і цього буде достатньо для формування повноцінно­го травостою. Далі контролюй­те бур’яни, хвороби і шкідників, додаючи в бакову суміш 1 літр ЯРОСу з метою зняття пригні­чення сої. В результаті вона по­верне вам ці витрати збільшен­ням урожайності і підвищеним вмістом білку.

Наголошуємо, більше ніяких добрив. Якщо ж така технологія поки вас лякає, тоді в кожну ба­кову суміш додаєте 1 л/га ЯРО- Су (для зняття фітотоксичності і стимулюючої дії), а далі за тра­диційною схемою.

Про ризики

Якщо раніше до ризиків від­носилося використання нових технологій і продуктів, оскіль­ки ризикували грошима, не зна­ючи, чи буде результат, то цього року і наступні ризикованими будуть інвестиції у добрива, які при відсутності вологи будуть втрачені. Сьогодні настав час пошуку й випробування нових рішень, котрі дозволять отри­мувати врожай у несприятли­вих погодних умовах, зокрема, при недостатній кількості воло­ги. Ризикує той, хто продовжува­тиме працювати по-старому.

Основою вирощування рослин та отримання якісних врожаїв і високих прибутків є вологоємність та структура ґрунту
ЯРОС працює з першопричиною, тобто з ґрунтом.
Ґрунт з низькою кількістю мікробіоти
Використовуючи лише хімічні добрива, фермер мусить вносити більше і більше добрив щороку, оскільки біологічна активність в ґрунті знижується і родючість падає.
В результаті:
 • Ґрунт втрачає можливість накопичувати вологу
 • Рівень мікробіоти в ґрунті різко падає
 • Природня родючість ґрунту падає щороку
 • Ефективність добрив падає
 • Фермер потрапляє в порочне коло, коли необхідно вносити більше добрив
 • Фермер втрачає впевненість у прибутках  в наступному році
 • Падає прибуток на гектар та бізнес втрачає стабільність
Ґрунт з гарною мікробіологією
ЯРОС працює насамперед з ґрунтом. Повертаючи родючість та збільшуючи мікробіоту ґрунту та ефективність добрив. 
Ваш ґрунт:
 • Має більшу вологоємкість
 • Рослина має вологу навіть у посуху та не згорає
 • Ґрунт стає пухким і волога проникає в ґрунт та зберігається для рослини
 • Росте мікробіота збільшуючи ефективність добрив
 • З року в рік зростає родючість ґрунту та прибуток на кожному гектар
 • Потреба в мінеральних добривах знижується до 30% від загальноприйнятих .
ЯРОС для ґрунту. Відгуки клієнтів

Замовити ЯРОС

Склад продукту:

Основні таксономічні (бактерії, мікроміцети, стрептоміцети) еколого-трофічні групи мікроорганізмів, які беруть участь в трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин, необхідних для життєдіяльності рослин. Агрономічно-корисна біофлора досягає 15.6 х 10 в шостій степені колоній в 1 мл.

Також до складу входять N, P2O5, K2O, CaO, Cu, Fe, Mn, Mg, (в кількостях, необхідних для початкового розвитку мікроорганізмів), водорозчинні гумати, гумус, вода.

Механізм дії:

Відновлення видового складу таксономічних і еколого-трофічних груп мікроорганізмів, які необхідні для утворення і підтримання стабільності ґрунтового колоїду, інтенсифікація процесів трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин. Завдяки наявності водорозчинних гуматів і гумусу стимулюється розвиток рослин.

Препаративна форма:

Рідина є повністю розчинною у воді.

Як замовити

Виберіть відповідний обсяг упаковки ЯРОС і оформіть замовлення

Після замовлення з вами сконтактує менеджер

Ми відправляємо вам товар компанією "Нова Пошта" або "Укрпошта"

Відправка протягом 3-х робочих днів

Отримуєте товар у відділенні Нової Пошти

Товар оплачуєте після його отримання на пошті або за реквізитами

НАШІ ПАРТНЕРИ
To top
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА У ВІДДІЛЕННЯ
*при замовленні від 1л ЯРОС